ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שנא

ב"ה, י"ז טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר שלמה שניאור

זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו המהיר מו' ויחי, ות"ח על הבשו"ט אודות התועדות המלוה מלכה והקביעות עתים ללימוד שכותב אודותם, ובודאי למותר לעוררם על פסק רז"ל מעלין בקודש, וכשפותחין להקב"ה כחודה של מחט הרי נותן הוא הצלחה כפתחו של אולם.

ב) בהנוגע למ"ש אודות ארגון נשי ובנות חב"ד, אשר יש כבר ארגון מעין זה שמתאספים בכל שבת. הנה פשיטא שאין כדאי לגרום לפירוד הלבבות, אבל לאידך גיסא אין לוותר גם על ענין הפצת הוראות החסידות דרכי' ומנהגי', ושני דרכים בזה, אם באפשרי להפוך הארגון שכבר ישנו שיתאים גם לתכלית זו הרי מה טוב, ואם יגרום זה למחלוקת וכיו"ב, אזי יש לארגן ארגון כנ"ל אשר יתאסף בזמנים שונים מאסיפת הארגון שכבר ישנו, והלימודים יהיו ג"כ כעין העדפה ותוספת על הלימוד שכבר קבעו בהארגון שישנו, אבל לא כעין התחרות (קאנקורענציא) ובודאי יש למצוא דרך דיפלומטי לזה.

ג) נהניתי ממ"ש שיש לו קביעות לימוד בדא"ח עם האברך... ובטח ישתדל למשוך עוד אברכים ללימוד כזה ע"י האברך הנ"ל או באופנים מתאימים אחרים.

בברכה.

ב'שנא

מוה"ר שלמה שניאור זלמן שי': קצנלנבויגן, קליוולנד.