ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שנה

ב"ה, י"ט טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נצטערתי להשמועה מפטירת אביו הוו"ח אי"א נו"נ כו' ע"ה, תנצב"ה.

המקום ינחם אותו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

ויה"ר מהשי"ת אשר מכאן ולהבא לא ידע עוד מכל צער ועגמ"נ ח"ו ואך טוב ימצא תכה"י.

באשר אביו ע"ה הי' ממקושרי ליובאוויטש והתפלל בנוסח אר"י וכו' וידוע אשר קורת רוח היותר גדול לנפטרים ע"ה הוא כשעניניהם יש להם המשך גם אחריהם, ובפרט אשר ברא כרעא דאבוה, הרי מהנכון ביותר הי' אשר ימשיך ככל האפשרי בהנ"ל הן בהתפלה בנוסח אר"י ועאכו"כ בפעולות בכיוון הנ"ל שיגרום קורת רוח לנשמת הנפטר, והוא ע"ד מרז"ל מה זרעו בחיים אף הוא בחיים אשר על ידי זה הנה מבטלים אפילו מה שספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברנייא (תענית ה, ע"ב).

בברכה.

נ.ב.

בטח ידוע לו השו"ת דחילוף הנוסח אשר בתנאים ידועים יש להחליף לנוסח אר"י אבל קשה ביותר "המנהג" להחליף מנוסח אר"י לנוסח אחר, ומסומן לשו"ת מהרשד"ם או"ח סי' ל"ה, דברי חיים חלק ב' סי' ח' (ובו תשובות על מה שכתוב בשו"ת חת"ס חלק או"ח סי' ט"ו ט"ז), שו"ת בית היוצר סי' ח' (המתרץ את דברי הדברי חיים מהשגות מהר"מ שיק או"ח סי' מ"ג), שו"ת מנחת אלעזר חלק א' סי' י"א, שירי המנחה שם ח"ב ג', פרי השדה חלק ב.

ב'שנה

חילוף הנוסח: ראה גם לקו"ש חי"ד ע' 226. חי"ט ע' 455. קובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' נב סי' לב. לט-מ.