ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שנז

ב"ה, כ"א טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא אשר בסתירה למנהגם מאז, הנה לא הגיעוני מהם ידיעות מסידור הלימוד לשנה חדשה זו, רשימות שמות התלמידים וכו' וכו' אשר מובן מעצמו שכ"ז מעניין ונוגע מכמה טעמים, ומובן ג"כ אשר אף שאין מקבלים מענה מכאן, הרי עכ"פ עושים כאן בהנוגע להבפועל כפי האפשרי אף שאין מודיעים אותם עד"ז, משא"כ כשאין מהם ידיעות כמובן, וזהו נוסף על נחיצות הקישור בכלל מלבד התועלת הגשמי אשר בזה.

ובודאי ימלאו את כל הנ"ל בהזדמנות הכי קרובה ובפרטיות המתאימה, ות"ח מראש.

ב) בקשר עם יום היארצייט וההילולא יו"ד שבט הבע"ל, בודאי יתייעצו ביניהם וגם שאר אנ"ש המתאימים לזה, באיזה אופן לסדר הנ"ל במוסדם הק' שיהי' מתאים להשגת התלמידים בכל כתה כפי ענינה, ונחיצות הדבר הן בכתות הגדולות והן בכתות הנמוכות מהם, אינה צריכה ביאור, וע"פ רצון בעל ההילולא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לקשר כל ענין עם בכן שבפועל ממש, הרי בתכניתם יקחו גם את זה בחשבון, ולעורר את התלמידים וגם את חברי ההנהלה לא רק באותיות מקיפות, אלא גם בפרטים מסוימים, ואף שהפרטים בכגון דא אינם ממצים את כל הכלל, נוסף שבזה הוא ג"כ ענין של כלל שלמעלה מפרטים, וכמבואר הענין בדא"ח בכ"מ, הרי עכ"פ אלו שאפשר לפורטם אין לוותר עליהם, ויש לקוות שגם זה יועיל, במשך הזמן, להמשיך גם שאר הפרטים שבכלל, ואפילו מה שישנו בכלל שלמעלה מפרטים, כיון שתתחיל ההמשכה בהפועל תומ"י.

ג) מוסג"פ איזה סקריפ להוצאות הקשורות בסידור כל הנ"ל.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המחכה לבשו"ט.

ב'שנז

חלקה נדפס בלקו"ש ע' 504, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

והיא אל הנהלת הישיבה ות"ת בת"א, כפר חב"ד וראשון לציון.