ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שסג

ב"ה, כ"ה טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בנוגע לשאלתו אודות העתקתו... הנה לפלא על אנ"ש שי' אשר בהיותם במדינתם לפנים, שכל ענין של תורה ומצוה הי' קשור במס"נ וסכנות בפועל, ר"ל, בכ"ז לא נסוגו אחור ואדרבה עוד הלכו לפנים במרץ המתאים, ועתה כשבאו למקום אשר אין כל העלמות וכו' ובמדה ידועה י"ל שאדרבה עוד דורשים ומשבחים בעד עבודה בתורה ומצוה (אף שעדיין לא מסייעים כדבעי) הרי כאו"א מחפש לעצמו במרץ הכי גדול מצב שיוכל להיות יושב תחת גפנו הפרטי ותאנתו הפרטית מבלי להתחשב עם כל הענינים...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.