ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שסה

ב"ה, כ"ו טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

...ה) בטח יכתוב עתה ג"כ אודות סידור העבודה עתה לאחר שבא הרה"ח מוהר"ן שי' פינסאן, ואח"כ הרה"ח מוהר"ס שי' ליבעראוו. ואף כי התדברו הנ"ל מראש עם הרה"ג והרה"ח וכו' מוהרבא"ג שי' איך לסדר באופן שתהיה תועלת הכי גדולה בכל, בכ"ז אשמח להודע שהובאו הדברים לפועל.

ו) רשימת ספרים ששלח ג' מנ"א נתקבלה מכבר, אף שע"פ טעות לא אישרו את זה עד עתה, ולפלא שמאז אינו מודיע ע"ד משלוח עוד ספרים וכתבי יד. ואולי מפני טרדותיו בהעבודה, ובטח יעשה גם בזה, כפי האפשרי, לעתיד. ות"ח מראש.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש, וברכה והצלחה בענינים הפרטים שלו ושל כל ב"ב שיחיו. ובבריאות הנכונה ושמחה בכהנ"ל - לכל לראש,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

זה מכבר עוררתיו אודות האפשריות להדפיס במכ"ע המופיעים במקומו מכתבי התעוררות המתקבלים מכאן (ע"ד המכתב האחרון לי"ט כסלו העבר), מובן אם יש מעתיק נכון לשפה הצרפתית או בשפה הערבית, כי באם יש חשש שיקלקל הכוונה אין כדאי להתחיל בזה.

ספרים לערוך ספרי' בהישיבה או במשרדה - יושלחו לו כבקשתו...

ב'שסה

מוה"ר שלמה שי': מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'רעג, ובהנסמן בהערות שם.

מוהרבא"ג שי': מוה"ר בנימין אליהו גורודצקי.