ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שסו

ב"ה, כ"ו טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

סעדי' שי'

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל המברק מבואו הצלחה לקסבלנקה, ואחכה לבשו"ט ממנו במכתב מפורט.

לפלא קצת שנתעכבה כ"כ ביאתו לקסבלנקה, ויה"ר שיהי' כל העכבה לטובה, ובטח עכ"פ ניצל שהותו בפאריז יותר על המשוער בכדי להתדבר עם הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרבא"ג שי' בפרטיות...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש,

מ. שניאורסאהן

ב'שסו

מוה"ר סעדי': ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'קסא, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ב'תכט.

מבואו צלחה: לאחר שנסע משם לכמה חדשים, לנשואי בנו ובתו שי'.