ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שעא

ב"ה, כ"ח טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתם קבלתי מכתביו, מתחלה אודות מחשבה לא נכונה ואח"כ מהחלטתו הטובה שימשיך ללמוד בישיבת תומכי תמימים ובודאי השי"ת יצליחו.

ומה שכותב שעלה בדעתו שלמען יוכל ללמוד הדרך הוא לנסוע לארצוה"ב ללמוד בהישיבה כאן, הנה המונע את הלימוד הוא היצר הרע שבאדם, ובמילא איני יודע מה תהי' התועלת בהנסיעה לכאן אם יקח עמו את היצה"ר, וענינים של פיזור הנפש ישנם בארצוה"ב יותר מאשר באה"ק ת"ו, וגם הנסיונות כאן גדולים לא פחות מאשר שם.

ולכן דעתי אשר יוסיף אומץ בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות וימצא גם כן איזה אופן לעשות חסד עם אחדים מחביריו לקרב את לבם לאבינו שבשמים אשר צדקה רוחנית זו מזככת את המוח והלב אלף פעמים ככה, כלשון רבינו הק' הזקן בתורה אור בתחלתו.

מובן אשר זה צ"ל נעשה בהסכמת המשפיע והר"י שלו ובאופן שלא יבלבל סדרו בהישיבה, ואם יאחז בדרכו זו בהחלטה גמורה אשר אי אפשר אחרת, והחלטה זו אמיתית הוא וכמ"ש לא ידח ממנו נדח, הרי בטח יצליח.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.