ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שעב

ב"ה, כ"ח טבת, תשי"ד

ברוקלין.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה מכ"ב כסלו, בו כותבת מסדר הדברים אשר הי' בקשר למשרתה ב... ואשר עתה נשארה בלא משרה.

והנה חיי האדם אינם הולכים תמיד במישור וכיון שרצון ויכולת האדם לעלות הרי זה עצמו נותן אפשריות גם לירידה, ואין להתפעל ולהיות נופל ברוח ח"ו כשרואים איזה ירידה ובפרט כשהירידה היא אך בנוגע לגשמיות ובפרטיות כשאין הדבר תלוי בה.

ואדרבה ירידה צריכה לפעול התעוררות כחות אמונה ובטחון יותר פנימיים ויותר עמוקים אשר גילוים כלפי חוץ הוא באומץ רוח ובהעדר התפעלות מתופעה אי נעימה, ובפרט שהוא אך ורק לזמן קצר ביותר.

כתבתי לעסקנים בשדה החינוך ותקותי אשר במשך זמן קצר יוכלו לסדר גם ענינה, כמובן אם מצדה ג"כ תשתף פעולה עמה[ם].

בברכת הצלחה בעבודת הקדש הוא ענין חינוך הכשר.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר: