ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שעד

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד אשר בעיה"ק

ירושת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מפני הסדר הנני מאשר בזה קבלת מכתביהם מה' וי"ד תשרי, י"ז י"ט חשון וי"ז כסלו, אשר נתקבלו באיחור זמן, ולפלא שמקמצים כ"כ במכתבים וההפסק בין מכתב למכתב ארוך ביותר.

ב) נפלאתי על אשר ניכר במכ' הרגש של נפילת רוח מהקישויים שפוגשים בעבודתם, שהרי זהו המצב מעת חורבן ביהמ"ק שלכל דבר שבקדושה ישנם כמה העלמות והסתרים ובפרט בהנוגע לאה"ק ת"ו וכמ"ש הרמב"ן ז"ל במכ' מאה"ק ת"ו שכל הקדוש מחבירו חרב מחבירו, ואדרבה הרי ידיעה זו דורשת התעוררות כחות פנימים ועצומים, כי הרי בודאי אין זה אלא שמנסה ה"א לדעת וכמבואר בלקו"ת אשר מנסה פירושו ג"כ לשון נס, ועי"ז נמשך הדעת האמיתי דעת העליון.

ג) בטח ממשיכים בתוקף במקצוע עבודתם להשפיע על הנוער שלע"ע אינו חב"די, אצ"ל שמגזע אנ"ש אלא אפילו אותם שאינם מגזע, כי הרי ידוע פתגם כ"ק אדמו"ר הזקן אשר החסידות הוא ענין לכל ישראל ולא ענין של כתה אחת בלבד, וצדיק גוזר והקב"ה מקיים, ואשרי של כאו"א המשתתף בפעולה זו, ומקרב עי"ז גם את הגאולה האמיתית והשלימה אשר כשיפוצו המעיינות חוצה יבוא גואלנו משיח צדקנו ויגאלנו מכל ההעלמות וההסתרים ויתקן עולם במלכות שדי ולכל בני ישראל יזרח אור ה' ויתענגו בנועם ד' וכמבואר בדרושי חג הפסח - נדפס בס' המאמרים תש"ט - הפירוש בנועם ד'.

ד) בטח יכתבו מפעולותיהם הט' בי"ט כסלו ויו"ד שבט, והימים שבינתיים.

אם איזה ישיבה רוצה שישלחו לה ספרי קה"ת בשביל הספרי' שלה עלי' לפנות ישר לכאן להנהלת המרכז לעניני חינוך.

מוסג"פ איזה סקריפ לההוצאות בהנ"ל.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המח' לבשו"ט.

ב'שעד

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ב'רעח, ובהנסמן בהערות שם.