ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שעה

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ישכר

דוב שי'

שלום וברכה!

לפלא שמעת קבלת מכתבו מג' לך, לא הגיע ממנו ידיעות בענינים הכללים כפי שהבטיח במכתבו הנ"ל, ובטח זהו סימן שהכל בסדר ובכ"ז ידוע פסק רז"ל (שו"ע יו"ד בתחלתו) שאין מעמידין על החזקה במקום שיש לברר...

נמסרה לי שאלתו אם ללמוד תניא עם התלמידות הקשישות. והנה ידוע שנעשה כזה ע"פ הוראת כ"ק מו"ר אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהיותו בריגא עם אחדות מבנות אנ"ש ולמד עמהם הרה"ח כו' מרדכי חפץ הי"ד וישנ[ו] ג"כ מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר המעודד ומחזק אותו בזה, אבל מובן ג"כ שהלימוד עמהם אין צריך להיות דוקא על הסדר, ויש להתחיל בהמקומות הקלים יותר און מער עבודה'דיקע אשר אז גם ע"פ שו"ע מחוייבת אשה ללמוד חלק זה דתורה כיון שמחוייבת בכל הל"ת וכל המ"ע שאין הזמן גרמא ובמילא גם שש המצות התמידיות שהם אמונת ה' שלא להאמין לזולתו ליחדו לאהבה וליראה אותו שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית הענינים וכמו שנמנו בהקדמת ספר החינוך אשר לכל זה באים ע"י ידיעת הענינים המבוארים בדא"ח.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו

הפרטים.

נ.ב.

מוסג"פ העתק מכ' כללי שהו"ל בקשר עם יום הבהיר חג גאולתנו ופדות נפשנו הוא י"ט כסלו העבר שתוכנו כל השנה זמנו הוא, אשר יש לבאר תוכנו לתלמידות הקשישות בהסברה המתאימה.

ב'שעה

מוה"ר ישכר דוב שי': גורביץ, מנהל בית רבקה בצרפת. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ז ב'קעט.

מכתב: אג"ק שלו ח"ד תתקו.