ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שעו

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

...אף שאינם מזכירים במכתבם אודות זה, אבל כיון שבנין הראשון בפרדס כבר מקושר להחברה החשמלית, בטח נמשך זה גם לשאר הבנינים.

ה) נהנתי במאד ממה שישנם כבר מתלמידיהם הוותיקים התימנים מדריכים וגם מורים ובהתאם לכשרונותיהם של כל אחד מהם אפשר כדאי אף שהוא כבר מורה, שבכ"ז ישתלם בלימודיו בפ"ע ע"י שיהי' ג"כ מקבל באחת הכתות הגבוהות או בכתה מיוחדה בשבילם, אבל מובן שצ"ל זה באופן שלא יביטו ע"ז כמיעוט הדמות, ואל בינתם אשען, ובכלל הרי כבר באה העת שהמשפיעים מכל הסוגים וכן בשאר המוסדות באה"ק ת"ו דחב"ד יהי' מבין חניכי מוסדותינו, ועכ"פ מאנ"ש, שאז המס"נ שלהם הוא באופן אחר וכיון שמי שיש לו פת בסלו כו' הרי אין הנה"ב והסביבה מתקוממת נגד הנדרש מהם, בידעם שסו"ס יעשו בהתאם להדרישה וא"כ אין כדאי המלחמה בזה.

ו) לפלא קצת, שהרי מנהגם הטוב הוא שהי' בתחלת כל זמן, להודיע רשימת התלמידים הנוספים עם גליונות ותמונותיהם, וכן גם רשימת התלמידים היוצאים בצירוף הטעם ליציאתם את המוסד, ובזמן זה עדיין לא הגיעוני כל ידיעות בזה.

ז) מתאים למרז"ל בשעת המכנסים כו' הנה מפני הדוחק בתלמידים שבלי זיקה מפלגתית או אחרת - כדאי להקל ולא לדייק כ"כ בקבלת תל' חדשים, ובפרט שעליית הנוער בכלל הולכת ומתצמצמת, מובן שצריך להביא בחשבון שלא לגרום נזק להת' הנמצאים כבר בהישיבה, אבל בטח יש למצוא אופן להבטיח זה וגם זה.

ח) בנוגע לת' חדשים - כבר חוותי דעתי מכבר, שנצרך הדבר במאד מאד, ולפעמים תכופות בענינים כמו אלו כדאי להתחיל בהדבר שזה ממשיך אח"כ גם האמצעים ולאו דוקא בהיפך - לחכות בהתחלה עד שיהיו אמצעים, ומה שמקשרים זה בשאלת מגרש שבו נמצאים אילנות של עצי זית עושים פירות, הנה לא ניחא לי להתערב בשאלה זו ובפרט שכנראה גם ממכתבם יש עוד חסרון בזה שהוא לא בפרדסם, ובמילא בריחוק מקום מבנינים העיקרים שזהו היפך התכלית לרכז את עניני הישיבה בסמיכות מקום שזהו מעלה גדולה ברוחניות ואפילו בגשמיות, מובן שאם אי אפשר הדבר כלל וכלל, ויקבלו פסק דין מבעלי סמכא שאין לחשוש כלל להענין דעצי זית, הרי לא אתערב בזה.

ט) מ"ש במכ'... הנה אף שידוע במרז"ל המעלה הגדולה של הנעלבים ואינם עולבים, איני יודע אם ה"ה ג"כ כשהנעלב הוא מוסד צבורי ובפרט תנועה גדולה ורוחנית, ולפלא שדוקא בענינים כמו אלו מהדרים בעניוות...

י) בהנוגע למ"ש במכ' דט' כסלו אודות מגבית לבי"ס למלאכה כאן, ה"ה בסתירה להכנת המסעדה (דינער) השנתית דתו"ת כאן שיהי' בעוד חדש וכן בנוגע לנסיעה לאוסטראליא - לכאורה עפ"י הידיעות המתקבלות משם, הנה בשם אין המצב הגשמי מתאים לזה כלל, ובפרט שלפי מכתב הנהלת ישיבתינו דשם מתאבקים עתה קשה בקבוץ האמצעים הנצרכים לבנין הישיבה שם, ועליהם הי' להתדבר ישר עם אנ"ש שי' באוסטראליא.

יא) בטח למותר לעוררם שנחוץ למצוא דרכים שלא להפסיק הקישור עם התל' שיצאו מישיבתם מאיזה טעם שיהי'.

יב) לפלא שזה מאז כתבו שהחומר בשביל החוברת תורה כבר מוכן אצלם, ומאז שלא שמעתי דבר אודות זה, ומהנכון הי' שידפיסו ליו"ד שבט הבע"ל (כמובן אם אין טעמים מיוחדים בהתאם למקומם וזמנם בסתירה לזה) ואז י[ש] להדפיס בהחוברת ג"כ אחדים ממכתבי בקשר לההסתלקות והיארצייט וסדרו שנדפסו בזמנים שונים בהקדמות הקונטרסים, ואולי יש לצרף ג"כ העתק מכתבי כללי די"ט כסלו שנה זו, שבטח כבר נמצא אצלם.

יג) נתאחר שילוח מכתבי ובינתים נתקבלו מכתביהם מי"ב, י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ט, כ"ה טבת וכן התכניות דביה"ס למלאכה, ובאתי להוסיף על הנ"ל:

יד) תכנית הלימודים בבי"ס למלאכה וכו' אח"כ להצעתם מפורטת בזה, מובן שתחלת היום צ"ל מוקדש לתפלה וללימודי קדש, גיל התלמידים, עכ"פ ברובם, - מתאים לגיל נתמכי עליית הנוער.

טו) חנוך מדריכים מבין התימנים היתה כוונתי - לא רק מדריכים בשביל תו"ת דלוד, אלא גם בשביל הרשת, הכפר וכו'.

טז) הת' מהרשת, בטח יקילו בתנאי קבלתם לישיבתם, כמובן.

יז) כן ודאי למותר לעוררם שצריך להרגיל הת' התימנים לסדר לימודנו, ולא להיפך, אף כשירבה כמותם...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש - המחכה לבשו"ט.

מ. שניאורסאהן