ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שעח

ב"ה, ראש חודש שבט, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

אל הגבאים והמתפללים דבית הכנסת

מרכז חב"ד תל אביב

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נצטערתי להשמועות אשר לא בכל יום יש מנין להתפלל בציבור בביהכ"נ שלהם, ולא עוד אלא שבאיזה ימים בית הכנסת אפילו סגור לגמרי.

בודאי למותר להעיר אשר אם בכל הזמנים ובכל המקומות היו בתי כנסיות ובתי מדרשות - "מקדש מעט", שמהם תצא תורה לכל הסביבה, על אחת כמה וכמה שההכרח בזה גדול פי כמה בזמנינו זה ובפרט בארצנו הקדושה, תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו, אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ובימים אלו דחודש שבט, בו יום ההילולא של נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובשבתות שלפניו ושלאחריו עת רצון היא וימי סגולה להתחזק ולמצוא דרכים המתאימים לתקן את הנ"ל באופן אשר מכאן ולהבא יהי' בית הכנסת ובית מדרש פתוח בכל יום ובכל לילה, מקום תפלה ותורה, תורה ברבים, בתורת הנגלה ותורת החסידות.

וידוע מסורת רבינו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר) והשלחן ערוך (פוסק בנגלה) אשר "בגלל המסירת נפש הלזו על תורת החסידות פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה" (קצורים והערות לספר לקוטי אמרים, סוף עמ' קכ"ב).

בברכת הצלחה בענין הנ"ל הוא מקדש מעט ובפעולותיהם בקדש בכלל.

המחכה לבשורות טובות.

ב'שעח

מסורת: ראה גם לקמן אגרת ב'שצה, ובהנסמן בהערות שם.