ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שעט

ב"ה, ב' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

אנ"ש אשר בעי"ת טאראנטא

ד' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם מאור יום הילולא של כ"ק רבינו הזקן אשר נתועדו אז יחד, ובטח כפסק תוה"ק נדברו יראי ד' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון גו' שזהו נתינת כח וסיוע מלמעלה על עבודת השי"ת שאחרי זה, כיון שכבר בא לידי כתיבה ובספר זכרון, היינו שאין שייך שם שכחה כי הוא לפני כסא כבודך, ולהעיר מהלכות ת"ת לרבינו הזקן פרק ב' סוף סעיף יו"ד.

בטח כמנהגם הטוב הנ"ל יתועדו ג"כ ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מנהיג הדור בהתעוררות ובקבלת החלטות טובות במחשבה דבור ומעשה בפועל בחיי היום יומים ומוסג"פ המאמר שנאמר ביום ההילולא דאשתקד שיצא זה עתה לאור שתקותי שיסייעם בהנ"ל.

בברכה להצלחה בהליכה בדרכי בעל ההילולא אשר סלל לפנינו ואשר אשתכח עתה גם בעלמא דין יתיר מבחיוהי.

ב'שעט

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 224, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.