ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שפ

ב"ה, ב' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מז' טבת לאחר ההפסק הארוך, ות"ח על כתבו, עכ"פ בקיצור נמרץ, אודות ההתועדות די"ט כסלו, ויה"ר אשר מכאן ולהבא יכתוב בפרטיות יותר, והעיקר שיהי' מה לכתוב ובהנוגע להפו"מ, וכמו שהי' מדגיש כ"ק מו"ח אדמו"ר כו"כ פעמים שלא המדרש עיקר אלא המעשה ואפילו בתורת חב"ד שלכאורה היא תורת המחשבה, הרי גם בזה אין חכם כבעל נסיון.

לפלא שאינו מזרז את האברך [מו"ה ישראל שי' נאה] שידפיס בלשון המדינה מהענינים דכרם חב"ד, שמלבד שתהי' זה תועלת בשביל האברך הנ"ל, הרי בודאי יפעול ג"כ, ולו יהא רק באחדים של הנזקקים ללשון אטלקי בלבד, והרי המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ואין צועקים על העבר, אבל עכ"פ מכאן ולהבא צריך להשתדל בזה במרץ הכי גדול, מובן שאם יש תועלת בדבר יכול לדבר עם הנ"ל גם בשמי בהנוגע לזה, ובלבד שיבוא לידי פעולה.

פ"נ המוסגר במכ' אקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

מוסג"פ העתק המאמר שנאמר אשתקד ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ובטח ינהג בו טוב עין לזכות את הרבים.

בברכה ופ"ש כהדו"ש...

מ. שניאורסאהן

ב'שפ

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 509, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מוה"ר מרדכי: פרלוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'כג, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ב'תריד.

שאינו מזרז: ראה לקמן אגרות ב'שצ. ב'תריד-טו.