ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שפב

ב"ה, ג' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים

מוה"ר יעקב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ותוכנו שינוי צורת האותיות בכתב ע"פ רבינו הזקן לגבי הנהוג אצל השאר, וכנראה ממכתבו שאין זה אצל כת"ר קבלה איש מפי איש אלא שדייק ומדייק בפרשיות שקבלה שנכתבו ע"י סופרי חב"ד, שבזה הרי יש ספק מהו בדיוק ובדוקא ומהו באקראי ולא בדוקא, אולי כדאי שכת"ר שי' כמומחה בזה יחקור אפשר ימצא מקבל איש מפי איש בציור אותיות כנ"ל, ות"ח מראש...

מוסג"פ המאמר שנאמר ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשתקד, ובטח תהי' עינו טובה ויזכה בו גם אחרים והשי"ת יצליחו.

בברכה.

ב'שפב

מוה"ר יעקב שי': זילברמן.

בכתב ע"פ רבינו הזקן: ראה קובץ יגדיל תורה חוב' כו סי' ו.