ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שפג

ב"ה, ג' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו בו כותב אודות מצב בריאותו. והנה צריך הי' להתייעץ עם המשפיע שלו שיסדר בשבילו סדר לימודיו באופן שלא יגע בבריאותו כלל, שכבר ידוע פסק תוה"ק (רמב"ם הל' דיעות ריש פ"ד) שהיות הגוף בריא ושלם מרדכי השם הוא, ובודאי ידוע לו פתגם רבינו הזקן (נדפס בהיום יום ער"ה) מי ווייסט גאר ניט ווי טייער עס איז דער גוף פון א אידען, ובמילא צריך למלאות אחרי הוראת הרופאים ולראות שסדרי אכילה ושתי' ומנוחה יהיו כנצרך לבריאותו בריאות גופו, ואז יצליחו השי"ת ג"כ בעבודת התפלה ובלימוד התורה ביראת שמים כדבעי.

מוסג"פ המאמר אשר בו יראה ג"כ שהכוונה בהחסרון דתוקף הגוף הוא רק אם זהו בממשלת נפש הבהמית, אבל לא ח"ו בבריאותו הנוגע להנפש האלקית.

הפ"נ לי"ש נתקבל.

בברכת הצלחה בתלמוד תורה ועבודת התפלה ביראת שמים מתוך בר' הנכונה.

ב'שפג

עם המשפיע שלו: ראה לקמן אגרת ב'שצד.