ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שפד

ב"ה, ג' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ ענף עץ אבות

בעל מדות וכו' וכו' מוה"ר יוסף שי' ברדוגה

שלום וברכה!

נעם לי לקבל ידיעה מהרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר מיכאל שי' ליפסקאר, אשר עומד כבודו על משרתו להנהיג קהלת הקדש דעיר מכנז כמקדם, וכבר ידוע מאמר רבותינו זכרונם לברכה אשר כל מינוי הרי הוא מן השמים ובפרט מינוי למנהיג בקהלה קדושה אשר אפילו הענינים הגשמיים שלה הם קדושים ועל אחת כמה וכמה ענינים הרוחניים, ובודאי ינצל כבודו את טיב כשרונותיו והשפעתו להחזיק ולהפיץ יסודי היהדות ותורה ומצות ברוח ישראל סבא בכל הקהלה, ובהמשך להעבר המזהיר דקהלה קדושה דעירו תשמש גם מכאן ולהבא למופת ביהדותה וכמרכז לתורה ביראת שמים לכל מרוקה.

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטים לכבודו ולכל ב"ב שיחיו.