ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שפו

ב"ה, ד' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מעש"ק ויחי, ז' ט"ז י"ט כ"ג כ"ה וכ"ו טבת עם המצורפים

ב) בודאי מסר לו בשעתו הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרחמ"א שי' חדקוב אודות הביקור אצלי של כתת בחורים ובחורות של בח"ד ששייכים גם לביהמ"ד בשיקאגא ואשר כפי דבריהם יתעכבו במחנו איזה ימים ובמילא נכון במאד מאד שיפגש אתם באופן המתאים ותהי' לו הזדמנות להחזיק אצלם (פארפעסטיקן אין זיי) את ההכרח בזמננו זה דענין הדרכות ומנהגי תורת החסידות, היינו שצריך לעשות כל ענין בתומ"צ בחיות וחום ואופן העבודה דאהבת ישראל אהבת התורה ואהבת השם בהתאחדות כולם יחד כו' וכו', ולפלא שאינו מזכיר דבר עד"ז. ומענין לענין דומה לזה גם ע"ד ההתראות עם... שתלגרפו אלי עפ"י הצעתו, שצריך לנצל גם הזדמנות זו לקרבם לחסידות, והוא ע"ד פתגם הבעש"ט שמכל דבר שרואים או שומעים יכולים ובמילא גם צריכים לקחת הוראה בעבודת השי"ת וכמו"כ הוא שבכל ענין שמזדמן לאדם צריך לנצל להפצת המעיינות וגם אפילו חוצה, והאריכות בזה אך למותר.

ג) נהניתי במ"ש ע"ד חנוכת הביכ"נ של הרב רד"מ שי' ליברמן שהשתתף בזה ויה"ר שגם בעתיד ישתפו פעולה כל אנ"ש אשר בשיקאגא ועד"ז ג"כ כל אנ"ש שבמקומות אחרים ומנן ומנייהו יתקלס שם עילאה...

מוסג"פ העתק המאמר שנאמר אשתקד ביום ההילולא שז"ע יצא לאור ובטח ינהג בו טוב עין לזכות בו את הרבים.

בברכת הצלחה בכהנ"ל.

ב'שפו

מוהרש"ז: העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז א'תתקי, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'תקטז. ב'תקמה.