ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שפט

ב"ה, ו' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוהרמ"ל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מעש"ק וזאת חנוכה, ט"ו כ"ד וכ"ט טבת עם המצורפים אליהם.

ב) נהניתי במ"ש עכ"פ בקיצור אודות התועדות י"ט כסלו, ובטח למותר לעוררו אשר כדאי להכין מבין התלמידים גופא כאלו שיחזרו מאמר או עכ"פ ענין של דא"ח בהתועדויות כמו אלו וכן לסדר קבוצת מנגנים מהם בסדר מסודר שבהנ"ל תהי' רוממות רוח להתלמידים, ובטח יעורר זה ביניהם ג"כ ענין דקנאת סופרים, וכן יעשה רושם המתאים על המתועדים מבין אנשי העיר והסביבה, ואולי כדאי הי' להעתיד להודיע במכ"ע דמקומו (אם ישנם כאלו הנקראים ע"י אחב"י) שביום פלוני תהי' התועדות וכו' ואיזה שורות בפרשת ההתועדות.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.

ב'שפט

מוהרמ"ל: מוה"ר מיכאל ליפסקר. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שיא, ובהנסמן בהערות שם.