ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שצא

ב"ה, ו' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

הלל שי'

שלום וברכה!

...ת"ח על הערותיו למכתבי די"ט כסלו העבר ובמ"ש להפסקא "ידועים", שיש לציין דברי הזהר פ' בלק, וכנראה כוונתו לדף קצ"ו ע"ב, אבל שם אין הכרח דמדבר בהנשמה קודם ירידתה למטה ואדרבה, ובמילא אין זה שייך להענין המדובר במכתבי שהוא בדוקא קודם הירידה בגוף, וכמובן.

להפסקא "אע"פ" שציין "מקור נאמן לזה בתד"א על הפסוק ברוך הגבר",

אולי כוונתו לתדב"א רבה ריש פרק י"ח (ולפלא שאין מציין במכתבו הפרק והדף וחלק הספר, ואחרי מאמר רבי אשי אודות השכחה דדורותיהם הם (עירובין נג, א) הנה אנן מה נעני אבתרי') ולכאורה אין שייך לנדון דידן במכתבי, כיוון ששם מדובר ע"ד צרכי האדם כאכילה ושתי' וכו' או גם צרכים בעוה"ב היינו שכר המצות...

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטים המחכה לבשו"ט.

ב'שצא

מוה"ר הלל: מדליה. אגרת נוספת אליו - לעיל ב'שכט.

למכתבי די"ט כסלו: דלעיל ב'רצב.