ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שצה

[ז' שבט תשי"ד]

...ובפרט בימים אלו שקודם ההילולא שהוא יום סגולה לכל ההולכים בעקבותיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מחזיקים בדרכיו והנהגותיו ומחזיקים את המוסדות שיסד ונהג שצ"ל בהם מעלין בקדש בהתפשטות והתרחבות, אשר נעלה מכל ספק שתהי' ידם על העליונה וכפתגם כ"ק אדמו"ר האמצעי (הועתק בס' קיצורים [והערות] לתניא סוף עמוד קכב) אשר פסקו בבי"ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה יר"ש ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה, והשי"ת יזכם ויצליחם לראות את זה במוחש וגם בעיני בשר בהקדם האפשרי...

ב'שצה

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 225.

פסקו: ראה גם לעיל ח"ז אגרת א'תתקנח, ובהנסמן בהערות שם. לעיל ב'רצו. ב'שכא.

ב'שסב. ב'שעח. ב'שצ. לקמן ב'שצט. ב'ת. ב'תה. ב'תסז. ב'תקצד.