ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שצו

[ז' שבט תשי"ד]

...ומה שכותב שלא ישלוט כו' הנה זה כבר פעם השני' שמזכיר לי ענינים כאלו, וגם אז כתבתי לו דמאן דלא קפיד לא קפדינן עמי' ובפרט בענינים אלו שכיון שאמרו שלא ישאו ביום א' ה"ז גופא שאל"כ הוא אין מקום לחשש כלל וכלל והשי"ת ירבה השמחה במעונו לכאו"א ויעויין רמב"ם סוף הל' לולב הובא במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר שבהקדמת קונטרס העבודה.

ב'שצו

מהעתקה.