ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שצח

ב"ה, ח' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר דוד נתן שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו בבשו"ט, והנני בזה לכפול ברכתי להולדת נכדו, הבן של בנו מוה"ר משה שמשון שי' אשר ההורים שיחיו יקבלו ממנו רוב נחת חסידותי וכת"ר וזוגתו שיחיו ירוו ממנו ומכל יו"ח שיחיו רוב נחת וענג לארך ימים ושנים טובות.

במה ששואל למקום תשובת הרמב"ם אודות קדושת כתב אשורי הנה נדפס הוא בכ"מ ומהם גם בהוצאת הרמב"ם שנדפס בארצוה"ב ע"י האחים שולזינגער. ובגוף הענין של לימוד צורת האותיות של כתב אשורי לתינוקות, הנה אחרי כל הראי' משו"ע הל' ת"ת וכו' הנה אם הי' הכוונה במקומות אלו ללמוד כתב אשורי בטח היו נוהגים כזה בתפוצות ישראל ומעולם לא נשמע דבר כזה.

מוסג"פ המאמר שנאמר אשתקד ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח ינהג בו טוב עין לזכות בו את הרבים.

בברכה.

ב'שצח

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 410, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר דוד נתן: לעסער. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שטז, ובהנסמן בהערות שם.

למקום תשובת הרמב"ם: דלעיל ח"ז אגרת ב'קס.