ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'ת

ב"ה, ט' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

ב"ה, ט' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק וארא, ובמ"ש אודות דרך העבודה נגד תחבולות היצה"ר. הנה כבר הורה לנו נשיאנו הגדול הוא רבינו הזקן בתניא פרק כ"ט, וגם ירעים עלי' בקול רעש ורוגז להשפילה כו' ואתה מנוול כו' מכחיש האמת הנראה לעינים כו' והטעם לפי שבאמת אין שום ממשות כלל בס"א כו' רק כו' כדי שהאדם יתעורר להתגבר עלי' להשפילה כו' ואזי ממילא בטילה ונדחית. אלא שצריך להשמר ממ"ש רז"ל דכל החונף לרשע סוף כו' ח"ו, שלזה נצרכה הנהגה הנ"ל דתוקף והתגברות כדבעי, וה"ה בשלוחי היצה"ר וכו' והאריכות בזה אך למותר ובפרט בימים אלו שקודם ההילולא שהוא יום סגולה לכל ההולכים בעקבותיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מחזיקים בדרכיו והנהגותיו ומחזיקים את המוסדות שיסד ונהג שצ"ל בהם מעלין בקדש בהתפשטות והתרחבות, אשר נעלה מכל ספק שתהי' ידם על העליונה וכפתגם כ"ק אדמו"ר האמצעי (הועתק בס' קיצורים לתניא סוף עמוד קכ"ב) אשר פסקו בבי"ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה יר"ש ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה, והשי"ת יזכם ויצליחם לראות את זה במוחש וגם בעיני בשר בהקדם האפשרי.

ב) כל האמור לעיל הרי כתוב הוא לא רק לכת"ר שי' אלא גם לזוגתו ולקרוביו שליט"א כיון שכנראה ממכתבו חסר אצלם הענין דויגבה לבו בדרכי ה'.

ג) מוסג"פ המאמר שנאמר אשתקד ביום ההילולא דיו"ד שבט ובטח ינהג בו טוב עין לזכות בו את הרבים.

בברכה לבריאות הנכונה בגשמיות ולבריאות הנכונה ברוחניות לכאו"א מהם המחכה לבשו"ט.

ב'ת

פסקו: ראה גם לעיל אגרת ב'שצה, ובהנסמן בהערות שם.