ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תא

ב"ה, ט' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר בן ציון שי' שד"ר

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מכ"ו טבת וד' שבט, ולפלא שכנראה מרוח מכתבו נפל ברוחו על שישנם כאלו הרומזים בעין לא טובה על פעולות ליובאוויטש והנהגתה, שהרי הי' כזה עוד מימות משה רבינו שהביטו אחריו וכו' וההולך תום למלאות תפקידו ושליחותו להאיר את סביבתו, הנה סו"ס דידי' נצח, וכמבואר בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז פאר דעם אמת ווערען אלע בטל, ומה שלוקח זמן עד שיתבטלו, הנה עכ"פ יש לנו להודות להשי"ת אשר ההעלמות וההסתרים נחלשו ובמילא נחלשו גם ההפרעות והמלחמות נגד חב"ד. ומה שבלבם או גם בדבורם מדברים אחרת, הרי יהי' להם אשר להם, ואנן פועלי דיממא אנן וכפתגם הצ"צ, מאכען ליכטיק, ובמילא אין פנאי למלחמות כי צריך לבנות הנהרסות...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה שלו של זגותו וכל ב"ב שיחיו.

ב'תא

מוה"ר בן ציון: שמטוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'מג, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ב'תכב.

וכפתגם הצ"צ: ראה גם לעיל אגרת ב'ער, ובהנסמן בהערות שם.