ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תה

ב"ה, י"א שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יהודא ליב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' וארא, וכותב בהתחלתו "אתנו חדשות אין".

והנה ההתחלה תומ"י מעוררת תמהון, דהרי אסתכל באורייתא וברא עלמא וכיון שהתורה צ"ל בלכ יום ויום כחדשים הרי עאכו"כ שכאו"א מבני אדם שהוא הנקרא עולם קטן צריך לחדש בכל יום ובפרט במילוי תפקידו שהוטל עליו מההשגחה העליונה, ולכת"ר שזכה ללמוד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש וראה מאורות, בודאי אין צריך לאריכות בזה,

ומובן בזה שכוונתי כפשוטו שכל אחד צריך לפעול בעירו, והרי לטוב אין שיעור ותמיד יש מקום לפעול והעדר העשי' הנה אף שבעניני תשובה פשיטא שיש בזה חילוק לגבי עשי' שלא כדבעי, אבל בנוגע לעיקר בריאת האדם שתכליתו כמבואר בתניא לעשות לו ית' דירה בתחתונים הרי גם העדר העשי' הוא ע"ד מעילה בשליחות כיון שעוברים שעות שניתנו לו לתכלית הנ"ל, וכידוע הפירוש על הפסוק ימים יוצרו ולו אחד בהם און ער ניצט דאס ניט אויס.

מובן ג"כ שאין כוונתי לאמר מוסר ח"ו אלא ע"פ מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין ולההבטחה ע"פ פסק רבותינו נ"ע אשר כל הרוצה לפעול בשליחותם הרי בפסק בית דין של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה (יעויין ס' קיצורי תניא עמוד קכ"ב).

מוסג"פ המאמר שנאמר אשתקד ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח ינהג בו טוב עין לזכות בו את הרבים.

כן מוסג"פ מכתבי והקבלות לבית הכנסת נוסח אר"י אנשי ליובאוויטש, ובטח אם נצרך להסברה ימצא האותיות המתאימות לזה.

בברכה ות"ח על הנ"ל.

ב'תה

מוה"ר יהודא ליב: הורביץ.

בפסק בית דין של מעלה: ראה לעיל אגרת ב'שצה, ובהנסמן בהערות שם.