ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תו

ב"ה, י"א שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

ראיתי את מכתבו להמזכירות בו שואל לסיבת העדר המכתבים. והנה כבר כתבתי כ"פ שאין כאן שום ענין של קפידא וכו' אלא שמפני רוב הטרדות המענות לאנשים הנה עד שבא התור מכל מכ' ומכתב נתארך זמן רב, וגם אחרי כן יש קדימה למענה על מכתבים שקשורים ונוגעים למעשה בפועל ובפרט של אלו שעדיין אינם בפנים ד' אמות של חסידי חב"ד שהמענה להם ג"כ ענין למשכם ללימוד תורת החסידות וללכת במנהגי' והדרכותי', ובמילא מובן אשר אין להתחשב עם העדר המכתבים ממני, וכיון שכאן נוגע לדעת על כל המתרחש בעולמנו ובפרטיות, הנה המכתבים מהם צריכים להיות תמידים כסדרם ויש בזה תועלת הן להענינים שעליהם כותבים ולפעמים רבות גם לשאר הענינים כי סו"ס הרי כל עניני חב"ד ידוע לכל שהם שייכים וקשורים זב"ז והצלחה והגדלה של אחד מהם עושה רושם הן מבפנים והן כלפי חוץ ובזה מבואר ג"כ מכתבי...

שבטח נתקבל מכבר שתמה אני על העדר מכתבים מהם וכו'.

המאמר של יום ההילולא דאשתקד שנשלח לכת"ר שי'... בטח כבר נתקבל, ויה"ר שיהי' לתועלת להאומר להשומע וגם להלומדים אח"כ.