ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תז

ב"ה, י"ג שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ג' שבט, וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירו לרפואה קרובה.

מסיים במכתבו במענה על מה שבקשתיו להוודע מהות אנשי סביבתו ולהשפיע עליהם, שנמצאים כאן בערך חמשים איש אבל רובם עדיין אינם שומרי תורה ומצוה כו' ודבוריהם הם בטח ע"ח היסורים שמגיע לו.

והנה נפלאתי על המסקנא שלו, ובפרט שברור כתבתי - וכמו שמעתיק גם במכתבו - שהידיעה אודותם ומהותם הוא כדי להשפיע עליהם, וכיון שבעצמו כותב שמתביישים ממנו באיזה ענינים ה"ז הוכחה גמורה על דבר שצריך למצוא הגישה באיזה אופן להכנס עמהם בדברים, ובמילא עליו לנצל את הזמן שעדיין נמצא עמהם לדבר עמהם מהקל אל הכבד.

ויה"ר שהשי"ת יצליחו שיקיים האמור לאט לאט אגרשנו לגרש את הרע הנמצא בסביבתו, וכיון שנזדמן לשם הרי בטח ניתנו לו הכחות לעבודה זו, וע"פ המובא בכמה ספרים קרוב [ל]ודאי לאמר שזהו ג"כ הצנור להבראתו בגשמיות, והשי"ת יצליחו.

בברכה בכהנ"ל.