ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תח

ב"ה, י"ג שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו בו כותב ע"ד מהותם ומצבם בלימוד של התלמידים שבאו לכאן, ובודאי כמו שעוררתי אותו כמה פעמים, הנה כשבאים מהתועדות דכאן צריך לסדר שיספרו כל אחד מהם באותיות עצמו ע"ד הענינים שלקח, שזה ג"כ הזדמנות טובה להשפיע עליהם בהתחזקות ביראת שמים בהתמדה וכו'...

בברכה בפרט ובכלל.

ב'תח

מוה"ר מנחם זאב שי': גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'פה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'תפג.

התלמידים: מישיבת תות"ל מונטריאל.

שעוררתי אותו: לעיל שם.