ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תט

ב"ה, י"ג שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מאיר

ליבער שי'

שלום וברכה!

...נהניתי ממה שכותב אודות פעולותיו להשפיע על סביבתו ובודאי ינהג בזה כפסק רז"ל דמעלין בקדש ושכל המוסיף מוסיפין לו בהמצטרך לו ולב"ב שיחיו בגשמיות וברוחניות.

מה שמעיר בתהלים קאפיטל ל"א ס"פ י"ד שנדפס שם זממנו - בתוספת נו"ן - אינו ע"פ המסורה, אבל כך נדפס בתהלים מקראות גדולות שמשם נדפס התהלים אוהל יוסף יצחק ע"י פוטוגרפיא, בלי שינוים.

ב'תט

מוה"ר מאיר ליבער שי': קעלער. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שט, ובהנסמן בהערות שם.

בתהלים: יהל אור, קה"ת תשי"ג.