ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תי

ב"ה, י"ד שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח שבט. נבהלתי לקרות בו אשר באיזה שנים לפנים נמלטו מפיו מלים הפוגעים בכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל. ומ"ש אודות התיקון בזה, מובן שבטח כוונתו לאחרי החרטה גמורה מכל וכל, הנה לכל לראש נוסף על שמירת התקנות הנ"ל והליכה באורחותיו לעצמו עליו להשתדל להשפיע בסביבתו שיתחילו ללמוד תורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר וללכת באורחותיו, ותקנותיו בשיעורי חומש תהלים ותניא בפרט, וכשישפיע לכל הפחות על עשרה אנשים שילמדו תורתו וישמרו תקנותיו הרי הנחת רוח דשפתותיו דובבות בשני עולמים וכפסק רז"ל יכפר על ענין מבהיל הנ"ל. והשי"ת יצליחו לבשר טוב.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מזכיר

ב'תי

וכפסק רז"ל: ראה לעיל ח"ב אגרות קצג. רה-ו.