ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תיא

ב"ה, י"ד שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יצחק זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ שלו... והשי"ת יצליחו שמגרעין קטן זה יצמחו גידולים גדולים ונפלאים.

ומ"ש הנני קטן, אין כוונתי לכמות, כי הרי רואים במוחש אפילו בעולם החומרי שאין הכמות נוגע כ"כ אלא האיכות, שזהו אחת ההוראות מהתגליות האחרונות בנוגע ל'אטאם, שקורטוב אחד יכול להרוס ישוב שלם. והרי מרובה מדה טובה ממדת כו' הרי עאכו"כ בהנוגע לכח של בן אדם הצפון בגשמיות של אדם פשוט ושלא בערך כערך הגבול לגבי בלי גבול הצפון בקורטוב אחד של רוחניות ומי יאמר בקורטוב אחד של אלקות הנמצא בכאו"א מבני ובנות ישראל.

אלא שכמו בדוגמא הנ"ל צריך זעזוע - א טרייסל - לגלות הכחות הנעלמים, הנה כן בהנוגע לרוחניות ואפילו לאלקות שהוא נמצא בהעלם והסתר בעולם כדי שיחפשו אחריו, וכידוע בפירוש הכתוב בן חכם ישמח אב, אשר האב מתחבא מהבן בכדי שיחפשנו, וידוע ג"כ המסופר ע"ד אחד מגדולי ישראל שראה איך שנכדו משחק עם ילדים בני גילו במחבואות, וכשנכדו התחבא והילד השני הלך לעסקו, התחיל הנכד לבכות שהתחבא הוא ואין מחפש אותו. וככה, להבדיל הבדלות אין קץ, בנמשל, כמובן.

ואחריות כ"א מדורנו זה עוד גדולה יותר כיון שכבר אין צריך לחפש ורק לפרסם את הנמצא אשר אז רואים אלקות במוחש, ובפרט תלמיד כ"ק מו"ח אדמו"ר ההולכים באורחותיו בחיי היום יומים במחשבה דבור ומעשה בפועל.

המחכה לבשו"ט מפעולות טובות, ולא רק בנוגע ענינים שיכולים לקוות גם מעולמ'שע אלא גם בזה שכ"ק מו"ח אדמו"ר קיוה שיראה בכל אחד מתלמידיו.

ב'תיא

מוה"ר יצחק זלמן שי': פויזנר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'כז, ובהנסמן בהערות שם.