ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תיז

ב"ה, י"ח שבט, תשי"ד

ברוקלין.

חברה גמילות חסדים שומרי שבת ובראשם

הרה"ח

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר יוחנן

שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם בו מודיעים מאסיפתם השנתית ביום א' הבע"ל פרשה אם כסף תלוה (ודרשו רז"ל במכילתא - חובה). כן נהניתי לקרות במכתבם על אודות מספר ההלואות שנעשו על ידם במשך שנה זו, ובודאי ככל דבר שבקדושה, וכנ"ל שהיא חובה, הרי יעלו בקדש להוסיף בזה בשנה הבע"ל. והרי ידועה המעלה בזה שהלואה הוא בין לעניים ובין לעשירים, ויה"ר מהשי"ת שיחדל אביון מקרב הארץ ויהי' רק האופן דהלואה לעשירים.

ובתור השתתפותי בהקרן גמ"ח שלהם מצורף בזה המחאה, הלואה להקרן גמ"ח שלהם, ובברכה אשר יקויים בכל המשתתפים בזה מרז"ל (תנחומא במקומו) מלוה ד' חונן דל כביכול כאילו מלוה להקב"ה (במילא) וגמולו ישלם לו, באופנו של הקב"ה שהוא כמה פעמים ככה ובאופן טוב ושמח דוקא.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש,

מ. שניאורסאהן

ב'תיז

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 331, והוגהה ע"פ צילום האגרת.

מוה"ר יוחנן: גורדון. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'רצט, ובהנסמן בהערות שם.

מאסיפתם השנתית: ראה גם לעיל שם.