ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תיח

ב"ה, כ' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ומה שכותב הוא במכתבו שאכתוב ברור הנה ידוע הוראות הנהגה בענינים כמו אלו וראיתי ג"כ בפועל מכ"ק מו"ח אדמו"ר שהי' משתמט לומר על הצעת שידוך "ניין", ופשיטא שהי' משתמט שיקרא שמו על ענין של פירוד, ובפרט שכפי שכתבתי לבנו שי' עד שהולכים המכתבים רו"ש עלולים הענינים להשתנות בכמה פרטים שלכן יתייעץ עם הוריו שיחיו וכן עם שאר אנ"ש הידידים היודעים בלא"ה מן המצב והשי"ת יתן ליועציו הרעיון הנכון איך להחליט.

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל.