ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תכא

ב"ה, כ"א שבט, תשי"ד

ברוקלין.

כבוד העוסקים במלאכת שמים הוא חינוך הכשר והחזקת התלמוד תורה בעי"ת לונדון, ובראשם הוו"ח אי"א נו"נ כו' ה"ה מוה"ר שלמה שי' פערין, מוה"ר מאיר שי' הורקאוו, מוה"ר יעקב יוסף שי' הורקאוו, מוה"ר שלום דובער שי' ראסקין ומוה"ר שמואל שי' ליבעראוו,

ד' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

נהניתי לקבל בשורה טובה מהרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר בן ציון שי' שם טוב שד"ר אשר לקחו על עצמם הנהלת וכלכלת הת"ת בעיר לונדון שנתייסדו ע"י הנ"ל, ובודאי כבר נגשו לפעולות ממשיות ולא יסתפקו בהחזקת הת"ת כמו שהם עתה אלא ישתדלו בהגדלתם והתפתחותם בכמות ובמילא גם באיכות, וחפץ ד' בידם יצליח להיות צנורות לקרב לבם של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים על ידי חינוך ברוח ישראל סבא.

וגדולה זכות מצוה זו להמשיך לכל אחד ואחד מהם לו ולב"ב שיחיו המצטרך להם בגשמיות וברוחניות וע"פ ביאור רבינו הזקן בעל השו"ע והתניא במה שנאמר צדקה תרומם גוי, הנה התנדבות לבם הטהור בצדקה בהנ"ל תרומם עניניהם בכל הענינים המרומזים בתיבת גוי וכמבואר בתורה אור בתחלתו.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המחכה לבשו"ט.

ב'תכא

וע"פ ביאור רבינו הזקן: ראה גם לעיל אגרת ב'שסא, ובהנסמן בהערות שם.