ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תכו

ב"ה, כ"ג שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"צ הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק כו'

מוה"ר יחיאל שליט"א

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מבשר טוב אשר שידך את בתו מרת חוה יהודית תחי' וקבעו את זמן החתונה לראשון דר"ח אד"ר הבע"ל.

ויה"ר מהשי"ת שיהי' למזל טוב מזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת ובבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות וכת"ר וזוג' הרבנית שיחיו ירוו מהם רוב נחת חסידותי.

בכבוד ובברכת מזל טוב מזל טוב.

ידוע מרז"ל משנכנס אדר מרבין בשמחה (הובא להלכה במג"א סתרפ"ו ס"ה. ועיין שו"ת חת"ס חאו"ח סק"ס ונמוקי או"ח שם - לבעהמ"ס מנח"א) ועפמש"כ ברמ"א או"ח סתקס"ח ס"ז הוא מן אד"ר. וא"כ לשו"ת הגאונים ומהרי"צ גיאת (הובא בטואו"ח סת"כ.

וראה בס' [ש]הובאו בשד"ח פאת השדה כללים ס"ק פב) איחזקא שמחה ג"פ: אדר, ר"ח ושמחת חו"כ. וחזקה על להבא.

ב'תכו

מוה"ר יחיאל: גרטנר.