ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תכז

ב"ה, כ"ג שבט, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ

וכו'

מוהרבא"ג שי'

שלום וברכה!

... עתה הגיע לידי הדו"ח של האסיפה השנתית תשי"ב של מועצת הרבנים במרוק, וראיתי שם ג"כ סקירה קצרה אדות מצב החינוך בעיירות הגדולות, ונבהלתי ממיעוט הדמות של עבודת אהלי"י, וכנראה הוא רק מחסרון השתדלות בפירסומה, כי בכמה מקומות בהדו"ח ניכר שיחס טוב להם לליובאוויטש. ואף שמאידך גיסא אפשר אין כדאי להגדיל פירסום עבודת ליובאוויטש ביותר, שלא תשלוט עינא בישא וקינאה, אבל לעבור בשתיקה גדולה כ"כ הרי זה קצה השני שג"כ אינו רצוי כמובן. כנראה על פי הנהגה שלהם ידפיסו גם דו"ח משנת תשי"ג ובטח עדיין יש זמן לתקן שם, על כל פנים בחלק, את הנ"ל.

כן ראיתי בדו"ח הנ"ל שמזכירים כעיירות ראשיות את עיר פאס, דאר-לבידא, מוגדור, פור-ליוטי, שע"ע כנראה לא השתדלו מליובאוויטש להוודע אדות מצב החינוך שם, ואפשר כדאי להשתדל בזה.

בברכת הצלחה המחכה לבשורות טובות בכהנ"ל.

ב'תכז

מוהרבא"ג שי': מוה"ר בנימין אליהו גורודצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'כח, ובהנסמן בהערות שם.

דאר-לבידא: היא קסבלנקה.