ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תכח

ב"ה, כ"ג שבט, תשי"ד

ברוקלין.

לאנ"ש והתמימים אשר במאנטרעאל

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש מהם בתחלה ע"י הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר בן ציון שי' שם טוב שד"ר שביקר ע"פ בקשתי גם בבית כמה מהם, ואח"כ ע"י הנוסעים מהתם להכא ליום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מנהיג דורנו.

חדוה תקיעא מסטרא דא על כללות הפ"ש אשר ת"ל נתרבה גבולם בכמות - כן ירבו - ובכי' תקיעא מסטרא דא על המצב בנוגע לאיכות, אשר אם גם הי' המצב נשאר כמקדם, הרי לא זהו התכלית והכוונה, כי פסק התורה היא שצ"ל מעלין בקדש ובפרט ע"פ מרז"ל שכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו ה"ז כאילו כו' ובפרט כמו שמבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר במשל שאפשר להשאר על מכונו מעמדו ומצבו כשהולכים במישור, אבל כשמטפסים על הר משופע ביותר, רק שני דרכים ישנם אז, אם לטפס ולעלות מעלה או ח"ו לרדת מטה...

בנוגע להמוסד שנקרא מכבר בשם ישיבה, הנה למרות כל הזירוז והשתדלות, נמצא הוא במצב של תלמוד תורה (אלא שהכתירו זה באמעריקא בשם ישיבה קטנה) ואף שהכריחו כמה אברכים להשאר שם, לא עורר זה כנראה כלל וכלל את ההנהלה לעמוד על המצב לעשות את המוסד מתאים לשמו אשר קרא לו נשיאינו, היינו ישיבה. ונקרא ג"כ ישיבת תומכי תמימים, וכבר מבואר בכמה שיחות ובכמה מאמרים ג"כ ענינו של תמים, שצ"ל הלימוד והעיקר ההשגחה באופן מתאים לזה, ועד כמה רחוקה המציאות לא רק מהטוב, אלא אפילו מהנכון, הרי רואים הם על אתר...

כיון שאסתכל באורייתא וברא עלמא הן עולם הגדול והן עולם קטן זה האדם, הרי כל תיקון בהנוגע לאדם צ"ל קשור ג"כ בעניני תורה, ולכן בודאי יוסיפו ג"כ בשיעורי לימוד בתורת הנגלה ובתורת החסידות הן ברבים והן ביחיד וכן בעניני התוועדות, והרי עמהם הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מזקני אנ"ש הרב מוה"ר פרץ שי' מאצקין שיכול להקדיש רוב זמנו לענינים אלו והם יקילו מעליו טרדותיו בנוגע לפרנסה גשמית והוא יקל מעליהם (עכ"פ ישתדל בזה) טרדותיהם בפרנסה רוחנית.

ויהי רצון מהשי"ת אשר ע"פ מה שנדבר בעת ההתוועדות דיום ההילולא הרביעי מיום ההסתלקות, שאף שהיו שלש שנים ערלים ובשנה הרביעית רק בענינים של קדושה מצ"ע, הנה בשנה החמישית יתוסף במחנם ובהד' אמות של כאו"א תבואתם, הן תבואת השדה והן תבואת הכרם, וכמבואר עניניהם בכמה מקומות בדא"ח ויהי' כפי סיום הכתוב אני ה' אלקיכם ופרש"י אני ה' המבטיח על כך ונאמן לשמור הבטחתי, ואלקיכם - כחכם וחיותיכם, בכ"ז.

המחכה לבשו"ט בהקדם ומברכם בהצלחה מופלגה בכל הנ"ל הן בענינים הכללים והן בעניניהם הפרטים אשר הא בהא תליא.

ב'תכח

קטע נדפס בלקו"ש חי"א ע' 225, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

כמו שמבאר: ראה גם לעיל ח"ז אגרות א'תתפ. ב'ריג.

ישיבה.. תלמוד תורה: ראה גם לעיל ח"ז אגרת ב'ריב.