ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תכט

ב"ה, כ"ג שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים עוסק

בצ"צ מוה"ר סעדי' שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל שני מכתביו ממידלעט, והעיקר אשר כבר ראה במוחש שמשפיע כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר עלה בידו לתקן בענין המורים ושאר הענינים. והשי"ת יצליחו לראות במוחש המשכת ההצלחה בכל ענינים הנ"ל תכה"י, ויזכה השי"ת את כאו"א מאתנו להיות צנורות מתאימים וממוצעים המחברים (ולא כו' ח"ו).

נהניתי במאד ממ"ש ע"ד התחלת השפעה גם על בע"ב, וכמו שכתבתי לו מכבר...

מובן ג"כ שצריך לחפש עצות ודרכים איך להשפיע גם על סביבות מידלעט...

נשלחה מכאן חבילה של איזה מאות ספר התניא, שהו"ל זה לא כבר כאן, ומספר טופסים מהם יושלח גם לו, ובמילא ישמש גם זה סיוע בכל הנ"ל...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

בענין אופן ותכיפות הלימוד עם הקטנים ואכילתם, וכן מסידור כתות נפרדות של ילדים וילדות - הנה על שתי נקודות יש לשמור:

א) שלא יהי' לתושבי המקום מקום לומר באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה (ובלאה"כ פירוד הנ"ל, הנה מגיל ידוע - מתאים לטבע אנשי המקום - מוכרח הוא).

ב) ניט איבערציען די סטרונע - ובהתאם להנ"ל יסדר הענינים, ומה טוב אם היתה שיטה אחת בהנהגה בזה לכל מוסדות אהלי"י אשר במרוק.

ב'תכט

מוה"ר סעדי': ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שסו, ובהנסמן בהערות שם.