ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תל

ב"ה, כ"ד שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נעם לי לקבל מכתבו מט"ז שבט בו כותב אודות מצב פרנסתו וכן ע"ד השיעורים שלו ומסיים שבבית החרושת שם עובד הנה העובדים שמה אינם פרומע.

הנה נשען על המבואר בתניא בארוכה איך שכל אחד מישראל יש לו אהבה מסותרת ונכלל בה גם דחילו והיא ירושה לנו מאבותינו, א"כ הרי אינם חסרים אלא מעורר שיגלה בפניהם את הנקודה פנימית שלהם וע"י הרוח חיים נעשה מניצוץ זה אבוקה גדולה שתאיר את הגוף ונפש הבהמית שלהם ואחרי זה גם ביתם וסביבתם, וכיון שפרנסתו הגשמית באה לו עכ"פ בחלקה הגדול בבית החרושת זה הנה קרוב לאמר שגם פרנסתו ברוחניות מקומה שם והוא ע"י הנ"ל וכשעושים במרץ המתאים מצליחים...

בודאי הנה נוסף על השיעורים שיש לו שמזכיר במכתבו יש לו ג"כ שיעור בלימוד הלכות הנוגעות בחיי היום יומים אשר רובם ככולם בחלק אורח חיים והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל.

בברכה לפר' בהרחבה.