ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תלא

ב"ה, כ"ד שבט, תשי"ד

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' שבט שמציעים לו לעבוד נגד המיסיאן ר"ל.

הנה אינו כותב פרטים באופן העבודה, ובכל אופן עבודת הצלת נפשות אינה זקוקה להסכמה ממי שהוא ואופני העבודה צ"ל באופן שתביא תועלת הכי גדולה כמובן, והשי"ת יצליחו בהנ"ל ובשאר עניניו.

בברכת הצ' בעבודה בכרם חב"ד

תמה אני וביותר על חילוף קשר התפלין מחב"ד לפולין אחרי שהכל מודים שהרב המגיד ממלא מקום הבעש"ט, מסר דוקא לרבינו הזקן לערוך ש"ע ובכל מדינת פולין נקרא בשם "הרב" סתם ואם מפני סיבות ישנן מהוראות רבינו הזקן שלא קבלו עליהם אבל לאחר קבלת איזה פס"ד שלו בפועל, ואח"כ לחזור בו זהו דבר תמוה ומופרך.

והשי"ת ינחהו במעגלי צדק ואמת.

ב'תלא

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 258, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

לעבוד נגד המיסיאן: ראה לקמן אגרת ב'תע (בסופה).