ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תלה

ב"ה, כ"ה שבט, תשי"ד

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מבקש תיקון במה שנסע באני' כו' הנה יעשה לו קביעות בלימוד הלכות שבת והוא מובן מלבד הענין שזהו באותו דבר עפ"י המבואר ג"כ בקונטרס אחרון לרבינו הזקן בסופו להיות בקי בהלכתא רבתא לשבתא, וכן בלי נדר הנה בכל עש"ק יתן איזה פרוטות לצדקה וביום הש"ק גופא יהי' לו שיעור נוסף בלימוד פנימיות התורה היא תורת החסידות, והשי"ת יצליחו שיקויים בו האמור בהקו"א שמוחלין לו כל וכו'.

בברכה להצלחה בעניניו ובכל הנ"ל בפרט.