ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תלז

ב"ה, כ"ז שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... והשי"ת יזכהו ויצליחו ואת ב"ב שיחיו שידעו אשר שלוחים הם מנשיא הדור כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להפיץ נר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' ובמילא אין להם להתפעל אם יש מנגדים על זה ודיו לעבד להיות כרבו שהיו מנגדים על הבעש"ט ורבינו הזקן וכ"ק אדמו"ר כל אחד בדורו אלא שבימינו זכינו שעל ידי המסירת נפש של נשיאינו הנ"ל ושבימיהם נתגלה ונתפרסם נצחון החסידות. שבמילא כל הקמים נגדה ובהדרכים של אביגדור וכו' הרי תומ"י נתגלה קלונם ברבים ומפלתם בטוחה מבראש ואם לפעמים מתארך קצת הרי זה אך ורק מפני שהחסידים נותנים להם תפיסת מקום ובמכש"כ וק"ו שידוע עד כמה הצטער רבינו הזקן ממה ששתה כוס תה בבית מנגד...

ויה"ר מהשי"ת שיקויים יתמו חטאים ולא חוטאים.

בברכה - המחכה לבשו"ט.