ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תלט

ב"ה, כ"ח שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר התחיל בהנחת תפילין ימים אלו ומתכונן להבר מצוה שלו ולומד את המאמר ד"ה איתא במדרש תהלים ע"מ לחזור אותו בהבר מצוה שלו.

הנה יה"ר מהשי"ת שיתבונן לעתים תכופות בהכוונה של מצות תפילין כמבואר בשו"ע ומבואר ג"כ בתניא פרק מ"א ליבטל וליכלל בחי' חכמתו ובינתו כו' דהיינו שלא להשתמש בחכמתו ובינתו שבנפשו בלתי לה' לבדו וכן ליבטל בחי' הדעת שבנפשו כו' שהן יראה ואהבה שבלבו כו' והעיקר שיקיים זה בפועל היינו להוסיף בהתמדה ובשקידה בלימוד התורה ושיהי' זה במסירה ונתינה מיט א צוגעטראגענקייט שאז יהי' זה ג"כ בהצלחה.

בטח אומר אחר התפלה איזה קאפיטלעך תהלים וכן נותן קודם התפלה איזה פרוטות לצדקה כמנהג חברי את"ה - איגוד תלמידי הישיבות - והשי"ת יצליחו.

בברכה.