ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תמ

ב"ה, כ"ח שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ' שבט, בו כותב ע"ד מצבו המשפחתי וכן אשר יש לו קביעות עתים לתורה, אף כי אינו מפרטם בפרטיות, ובודאי יש לו קביעות עתים הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות אשר כלשון הזהר הק' הנה נקראת היא נשמתא דאורייתא, וכשם שגילוי הנשמה יותר פועל בריאות נוסף בתנועות הגוף ובבריאות עד"ז הוא גם בנמשל אשר לימוד פנימיות התורה פועל חיות נוסף בנגלה דתורה, ואם בכל הזמנים ובכל המקומות צריך הי' להשתדל ביותר וביותר בתוספת חיות בעניני תורה ומצות, על אחת כמה וכמה בדורנו זה בעקבתא דמשיחא, ובטח האריכות בזה אך למותר.

בודאי נודע לו מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע על דבר השיעורים השוים לכל נפש, והם: א) אמירת שיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפילת שחרית, ב) לימוד פרשה חומש עם פירוש רש"י מפרשת השבוע (ביום א' מהתחלת הסדרה עד פ' שני, וביום שני מפרשת שני עד שלישי וכו'), ג) שיעור לימוד תניא, כפי שנחלק התניא לימות השנה, ומשתדל לקיימם,

והשי"ת יצליחו בפרנסה בגשמיות ובפרנסה ברוחניות בהנוגע לו ולזוגתו ובנם שיחיו.

בברכה.