ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תמב

ב"ה, כ"ט שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק וכשהייתי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתיו ואת זוגתו שיחיו למילוי משאלות לבבם לטובה.

ומה שכותב בסיבת הדבר שלא עשו עד עתה דורכבלאזונג, הנה מתחלה צריך לברר אם נצרך לעשות כזה, היינו אם הצנורות אינם פתוחים ורק אז לעשותו, ומה שכותב שזהו קשור ביסורים גדולים ל"ע, הנה פלא בעיני הדבר, כי כאן זהו מעשים בכל יום ולא שמעתי שיתאוננו על יסורים גדולים וכו'.

נהניתי ממ"ש ששומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים, מובן מעצמו שצ"ל זה בלי נדר, ובמילא אם באונס נחסר לפעמים לא על זה היא הכוונה ובטח במקרים כמו אלה ממלא בימים שלאחריהם.

בטח בדקו אצלם המזוזות במשך י"ב חדש האחרונים, ואם הוא יתר על זמן זה, כדאי לבודקם, והשי"ת יזכהו ויצליחו לבשר טוב במילוי משאלות לבבם לטובה.

בברכה.