ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תמד

ב"ה, אדר"ח אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח והרה"צ וו"ח נו"נ בנש"ק גזע

תרשישים

מוה"ר חיים שמעון זאב שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה שבט אשר נתקבל ער"ח אד"ר קודם נסיעתי להציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והזכרתיו ואת כל אלו שכותב אודותם להמצטרך לכאו"א והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו לבשר איש לרעהו טובות תכה"י...

מה שהעיר מב"ב קט"ו ע"ב ודלא כגירסת מגילת תענית פ"ה בהנוגע לכ"ד טבת, הנה נדבר אודות זה בהתועדות דכ"ד טבת ה'תשי"ב ואם אשיג השיחה מהתועדות הנ"ל אצרפה במכתבי זה.

ת"ח על מ"ש שבביקורו על המקומות הק' הזכירני לטוב אשר כאו"א זקוק להתעוררות ר"ר בזמננו זה ובפרט בהחשך כפול ומכופל ומניעות והעלמות שונים ומשונים ויה"ר ג"כ שיקוים בקרוב מאמר הזהר שמביא במכתבו בהאי ספרא יפקון מגלותא ויקוים ג"כ סיום מאמר זה (ולפלא שלא העתיקו במכתבו והוא התיבה) ברחמים.

נהניתי במ"ש שמחזיק בתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר בהשיעור חומש עם פירוש רש"י ואמירת תהלים ובטח ידוע ג"כ מתקנתו שילמדו בכל יום שיעור בתניא (שנקרא עוד בהסכמת רבני קראקא תיכף להופעתו לאור בשם, תניא קדישא), וכפי שחלקו כ"ק מו"ח אדמו"ר בעצמו לימות השנה באופן שעכ"פ בשנה יסיימו אותו, וכיון שבשבועות האחרונות נדפס בפעם הראשונה בארצוה"ב ביחד עם מורה השיעור לכ"ק מו"ח אדמו"ר, הנה בקשתי את הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר יהודא שי' שמוטקין שישלח לכת"ר שי' טופס אחד ובטח יאשר קבלתו.

בכבוד וברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטים אשר באמת הא בהא תליא, המחכה לבשו"ט.

ב'תמד

מוה"ר חיים שמעון זאב: רובין.

בהסכמת רבני קראקא: נעתקה בס' תורת חב"ד ביבליוגרפיות - תניא (קה"ת, תשמ"ב) ע' 42.