ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תנ

ב"ה, ב' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' בשלח בו כותב אודות מצב בריאותו וגם אשר סובל הוא משכנים תקיפים.

והנה בנוגע לבריאותו צריך להתייעץ עם שני רופאים מומחים ולעשות כהוראתם והתורה נתנה רשות (שפירושו ג"כ כח) לרופא לרפאות...

בהנוגע למ"ש אודות שכנים רעים, הנה ע"פ רוב זהו בא מחוסר הכוונה בברכת השחר כשמתפללים שתצילנו כו' ומשכן רע, והעיקר כשאין משתדלים כראוי בהנוגע להשכן רע שבלב האדם הוא היצה"ר ובמילא כשמוסיפים בשני הענינים הרי מדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה. ורואים הטבה גם בהנוגע לשכן רע כפשוטו ומהנכון לבדוק המזוזות בדירתו. שיהיו כולן כשירות וגם התפילין שלו.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.