ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תנג

ב"ה, ד' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר חיים הלל שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מר"ח ונהניתי במאד ממה שסידר התועדות בסגנון המתאים עם תלמידי התלמוד תורה, ולפלא שלא הגיעתני לע"ע ידיעה כזו מהבית רבקה וכו' ותקותי שאין זה אלא חסרון בכתיבה ולא בהפועל.

הפ"נ שמזכיר במכתבו אקראם בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והשי"ת יזכהו לבשר מהטבת בריאות בגשמיות ולעשות ככל יכולתו בהטבת הבריאות ברוחניות של אלו האנשים שבא עמהם בקישור לרגלי עבודתו בקדש ויגעת ומצאת.

נהניתי ממ"ש אודות התחזקות לימוד הדא"ח בהקבוץ שלהם ובטח יש ג"כ סדר שהנשים מתאספות מזמן לזמן ובאופן שמכינוס שלהן יבוא ענין לפועל במצות בכלל ומדות טובות בפרט והשי"ת יצליח את כאו"א מהם.

בברכה.

ב'תנג

מוה"ר חיים הלל: אזימוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תקנה, ובהנסמן בהערות שם.

התוועדות: בקשר ליום ההילולא יו"ד שבט.