ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תנד

ב"ה, ה' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח טבת בו כותב אודות היחסים שבינו ובין זוגתו תחי'.

הנה ידוע עד כמה הפליגו רז"ל בהענין דשלום בית ואיש ואשה זכו שכינה שרוי' ביניהם ובמילא צריך להרבות ריעות על זוגתו תחי' שתשוב לביתה ואשר מכאן ולהבא ישרה השלום ובמילא גם השמחה במעונם. ובודאי משים לב למרז"ל אשר נשים דעתם קלה והאשה דמעתה מצוי' ושערי דמעות לא ננעלו ובמילא בענינים כמו אלו יש על הבעל לוותר במילי דארעא עד כמה שאפשר ובפרט בנדון דידי' שיש להתחשב עם השפעת היחסים שביניהם על ילידיהם שיחיו ובשים לב לגודל ערך הדברים הנה בודאי כשיתבונן ימצא הדרכים המתאימים להביא בפועל את השלום והשי"ת יצליחו...

בברכה המחכה לבשו"ט.